Upozornění na nezákonný obsah

Následující formulář slouží k nahlášení nezákonného obsahu zveřejněného prostřednictvím infrastruktury společnosti home.pl S.A., včetně zejména informací týkajících se: teroristického obsahu, sdílení snímků sexuálního zneužívání dětí, nezákonného sdílení soukromých snímků bez souhlasu, kyberstalkingu, prodeje nevyhovujících nebo padělaných výrobků, prodeje zboží nebo poskytování služeb v rozporu se zákony na ochranu spotřebitele, neoprávněného používání materiálů chráněných autorskými právy, nezákonného nabízení ubytovacích služeb, nezákonného prodeje živých zvířat.

Use the following form to report illegal content published via the infrastructure of home.pl S.A., including, in particular, information regarding: terrorist content, sharing of child sexual abuse images, illegal sharing of private images without permission, cyberstalking, sale of non-compliant or counterfeit products, sale of goods or provision of services in violation of consumer protection laws, unauthorized use of copyrighted materials, illegal offering of accommodation services, illegal sale of live animals.

*Uveďte přesnou adresu nebo adresy URL obsahu, který považujete za nezákonný.

Please indicate the exact URL or URLs of content you consider to be illegal

*Poskytněte další informace, které nám pomohou najít nahlášený obsah na uvedené adrese URL.

Please provide any additional information enabling the identification of the illegal content

*Zdůvodněte, proč považujete nahlášený obsah za nezákonný.

Please explain why you consider the content to be illegal

*

Jméno / název společnosti

Name

*

E-mailová adresa

E-mail address

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Pokud zastupujete orgán členského státu EU, Komisi nebo Evropskou radu pro digitální služby, použijte prosím stránky dsa@ionos.cz v češtině nebo angličtině.

If you represent any of the EU Member States' Authorities, the Commission or the European Board for Digital Services, use dsa@ionos.cz writing in Czech or English.

Pokud hlásíte příkaz k zastavení šíření jako oprávněný subjekt podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 o boji proti šíření teroristického obsahu online, použijte prosím adresu antiterror@ionos.cz v češtině nebo angličtině.

If you are submitting a removal order as an authorised entity under Regulation (EU) 2021/784 of the European Parliament and of the Council on addressing the dissemination of terrorist content online, use antiterror@ionos.cz in Czech or English.